پخش سبزی پاک شده خورد نشده

بدترین کار، شستشوی سبزیجات با مایع ظرفشویی است