پخش سبزی پاک شده خورد نشده

ضدعفوني و شستشوي سبزي ها بايد در چهار مرحله انجام شود