پخش سبزی پاک شده خورد نشده

بدترین کار،شستشوی سبزیجات با مایع ظرفشویی است